• [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
 

Bronsemerkeprøve - øvelserØvelse 1: Visning av tenner    
Koeffisient: 1 Maks poeng: 10

Kommando: Ord eller tegn for "bli".

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden "bli", og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.

Dommeranvisning:

Ved karaktersetting av øvelsen, skal det tas hensyn til hundens allmenne oppførsel. Hund som viser aggressivitet, underkjennes og utvises. For å få en godkjent karakter er kravet at hundens bitt skal kunne kontrolleres på en normal måte, uten at hunden setter seg til motverge. Hund som av andre årsaker enn aggressivitet ikke tillater at hundens bitt kan kontrolleres, skal underkjennes i øvelsen, men ikke nødvendigvis bortvises.


Øvelse 2: Lineføring                 Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

Kommando: Ord eller tegn for "på plass". Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

 


Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

 


Dommeranvisning: Hver avvikelse som ekvipasjen gjør fra et ønsket mønster, skal komme til uttrykk i karakteren. En hund som hele tiden føres i stram line, eller som henger etter slik at den stadig må "dras" fram, skal underkjennes i øvelsen. Treghet, manglende kontakt, ploging, skjeve holdter og bruk av ekstra kommandoer er feil. Ved karaktersetting skal slike feil ha oppmerksomhet.

 

Øvelse 3: Dekk fra holdt Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

Kommando: Ord eller tegn for "på plass", "dekk" og "utgangsstilling".

 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. På ny ordre gjør fører helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.


Dommeranvisning:
Bedømmelsen av øvelsen avsluttes når føreren har gjort helt om og holdt ca. 10 meter fra hunden. Neddekket er øvelsens hovedmoment, og karakteren skal gjenspeile hvor villig hunden er til å dekke og til å bli liggende rolig. Har ikke hunden lagt seg på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, dekker ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. Reiser hunden seg eller setter seg opp, etter først å ha dekket, og det skjer før føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 5. Ved bedømmelse av øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.Øvelse 4: Innkalling fra sitt Koeffisient: 3 Maks poeng: 30

Kommando: Ord eller tegn for "bli sittende" og "på plass".

 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn til utgangsstilling.

 

Dommeranvisning: Uvillighet i denne øvelsen skal medføre kraftig senking av karakteren. Er ikke hunden kommet fram til føreren på 1 innkallingskommando, skal den ikke ha høyere karakter enn 8. Er hunden ikke kommet fram til føreren på 2 kommandoer, gis ikke høyere karakter enn 6. Er hunden ikke kommet fram til føreren på 3 innkallingskommandoer, underkjennes øvelsen. Forlater hunden plassen sin med mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde før føreren har gjort helt om og holdt, underkjennes øvelsen. Forflytter hunden seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. Starter hunden før kommando etter at fører har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 7. En hund som reiser seg, eller legger seg uten å forflytte seg, før kommando for innkalling er gitt, gis ikke høyere karakter enn 8. Det skal legges stor vekt på at hunden velger korteste vei, og at den kommer i god fart.Øvelse 5: Stå under marsj

Kommando: Ord eller tegn for "på plass" og "stå".

 

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

 

Dommeranvisning: Bedømmelsen av øvelsen avsluttes når føreren har gjort helt om og holdt, ca 10 meter fra hunden. Hunden skal raskt stoppe i stående stilling for å oppnå høyeste karakter. Stopper ikke hunden på 2 kommandoer underkjennes øvelsen, stopper ikke hunden på første kommando gis ikke høyere karakter enn 7. For å oppnå en godkjent karakter kreves det at hunden stanser innenfor en grense på 2 ganger sin egen kroppslengde, etter at føreren har gitt sin kommando. Hund som legger eller som setter seg, etter først å ha stoppet i stående stilling, gis ikke høyere karakter enn 5, om det skjer før føreren har gjort helt om og holdt. Ved bedømmelse av øvelsen skal utførelsen av fri ved foten også tillegges oppmerksomhet.

 

 

Øvelse 6: Enkelt dekk 1 minutt Koeffisient: 4 Maks poeng: 40

Kommando: Ord eller tegn for "dekk", "bli liggende" og "utgangsstilling".

 

Utførelse: Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.

 

 

Dommeranvisning: Hund som reiser seg eller setter seg opp før tiden for øvelsen er startet, underkjennes i øvelsen. Hund som reiser eller setter seg opp uten for øvrig å forflytte seg, når tiden er startet, gis ikke høyere karakter enn 5. Forutsetningen for å få en godkjent karakter er imidlertid at hunden ikke reiser eller setter seg opp før minimum halve tiden har gått. Forflytter hunden seg mindre enn 3 ganger sin egen kroppslengde, bjeffer eller piper, gis ikke høyere karakter enn 8. Forflytter hunden seg mer enn 3 ganger sin egen kroppslengde, underkjennes øvelsen om det skjer før tiden er ute. Skjer dette etter at tiden er ute, gis ikke høyere karakter enn 8.

 

 

Øvelse 7: Helhetsinntrykk Koeffisient: 3 Maks poeng: 30


Dommeranvisning: Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

 

 

 

Maks poengsum: 180

 

 

 

 

Alle hunder som oppnår 90 poeng eller mer, og en godkjent karakter i alle øvelser, tildeles Appellmerke grad 1-Bronse.

 

 

 

Anmerkning: Hvis en hund mislykkes i en øvelse, og dommeren mener at dette beror på en misforståelse, kan det tillates at ekvipasjen gjør øvelsen på nytt. For utførelse av øvelsene, se også på "Generell deltagerinformasjon, og bedømmelseskriterier for LP-stevner".

 

 

 

 

 

Mer informasjon om deltakelse og regler i NKK's lydighetsregelverk på www.nkk.no